Ha-lugho

Kalibhu ha-luhande lwa Bhabhēnde. Haaha ukobhwele kulnka maghāmbo mengi ghajikenyie na Bhabhēnde. Ukobhwele kulōla picha ne fitaabhu. Kabhili ukobhwele kusabhūla fitaabhu fya Ighāmbo lyeke Kabhumba fitensilwe ku-katendelo ka Sibhēnde. Kalibhu.

Mwese.jpg